ชื่อ - นามสกุล :นางกนกพร เนตรอนงค์
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก :ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักเรียน
ที่อยู่ :182 หมู่ 5 ตำบลป่าอ้อดอนชัย
Telephone :053673687
Email :