ประวัติโรงเรียนดอนชัยวิทยาคม

โรงเรียนดอนชัยวิทยาคมเป็นโรงเรียนที่จัดขึ้นตามนโยบายขยายการศึกษาสู่ภูมิภาคของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งก่อตั้งโดยสภาตำบลป่าอ้อดอนชัย  โดยนายณรงค์  เมฆขยาย  กำนันตำบลป่าอ้อดอนชัยเป็นประธาน  ร่วมกับนายทนง  ดอนชัย อาจารย์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมได้ขอจัดตั้งโรงเรียนนี้ขึ้นบนเนื้อที่สาธารณะประโยชน์ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า “สันดอนชัย” จำนวนพื้นที่ 37 ไร่ 1 งาน 52 ตารางวา เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2528

 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2529 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนดอนชัยวิทยาคมขึ้น อนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยได้รับความร่วมมือจากร้านค้า และประชาชน 16 หมู่บ้านในตำบลนี้ ร่วมกันสร้างอาคารชั่วคราวขึ้น 3 หลัง ห้องน้ำ 2 หลัง คิดเป็นเงินจำนวน 40,000 บาท และทางบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด  ได้ส่ง  เครื่องจักรมาปรับพื้นที่ พร้อมทั้งได้ร่วมบริจาคเงินซื้อที่ดินเพื่อทำถนนเข้าสู่โรงเรียนจำนวน 30,000 บาท นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายร่วมกับ ร.พ.ช. ได้ส่งเครื่องจักรกลมาช่วยปรับถนนเข้าสู่โรงเรียน

7 เมษายน พ.ศ. 2529 กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้งนายประสิทธิ์  แสนไชย  ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม  มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนดอนชัยวิทยาคมอีกตำแหน่งหนึ่ง  และได้จัดสรรงบประมารจำนวน  928,000 บาท เพื่อเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว บ้านพักครู บ้านพักภารโรง ห้องน้ำห้องส้วม  และจัดสรรอัตรากำลังครูให้จำนวน 8 อัตรา

15 พฤษภาคม พ.ศ. 2529นายอร่าม  เอี่ยมอรุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้มาทำพิธีเปิดโรงเรียนดอนชัยวิทยาคม อย่างเป็นทางการ

5 มิถุนายน พ.ศ. 2529 กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้งนายอุทิศ  สิทธิยศสมบัติ  อาจารย์ 2  โรงเรียนเชียงของวิทยาคม  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  และผู้อำนวยการ

16 พฤษภาคม พ.ศ. 2529 เริ่มเปิดเรียนวันแรก โดยมีครู 6 คน นักเรียน 110 คน แบ่งเป็นจำนวน 3 ห้องเรียน และนักการภารโรง 1 คน

1 ตุลาคม พ.ศ. 2529 กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดสรรงบประมาณจำนวน 448,000 บาท ให้ก่อสร้างโรงฝึกงาน  แบบ102/27 จำนวน 1 หลัง

1 ตุลาคม พ.ศ. 2530 กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดสรรงบประมาณจำนวน 2,190,000 บาท ให้ก่อสร้างอาคารถาวร แบบ108ล หลังที่ 1 จำนวน 8 ห้องเรียน

1 ตุลาคม พ.ศ. 2532 กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดสรรงบประมาณ จำนวน 3,326,000 บาท ให้ก่อสร้างอาคารเรียนถาวร  แบบ 108ล หลังที่ 2 จำนวน 1 หลัง 8 ห้องเรียน

1 มิถุนายน พ.ศ. 2535 ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 

1 ตุลาคม พ.ศ. 2537 กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดสรรงบประมาณ จำนวน 4,038,000 บาท ให้ก่อสร้างอาคารเรียนถาวร แบบ108ล หลังที่ 3 จำนวน 1 หลัง 8 ห้องเรียน

4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537 กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้งนายทวีศักดิ์  พิพัฒน์ขจรศักดิ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนปงน้อยรัชมังคลาภิเษก มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ

29 สิงหาคม พ.ศ. 2540 กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้งนายทวีชัย  ติงสัญชลี  ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

1 ตุลาคม พ.ศ. 2542 สำนักงานสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ได้แต่งตั้ง นางพิกุล  เหง่าตระกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ

14 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 สำนักงานสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ได้แต่งตั้งนายธีรยุทธ  ชัยอิ่นคำ  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

5 มีนาคม พ.ศ. 2544 กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้ง นายสุบรรณ  ทันดร อาจารย์ใหญ่โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ และผู้อำนวยการ

29 สิงหาคม พ.ศ. 2544 กรมสามัญศึกษา ได้จัดสรรงบประมาณ 1,900,000 บาท ให้ก่อสร้างอาคารโรงอาหารหอประชุม ขนาด 300 ที่นั่ง จำนวน 1 หลัง

28 ธันวาคม พ.ศ. 2549 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1 ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนชัยวิทยาคม

20 มีนาคม 2553  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่มอญวิทยา ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนดอนชัยวิทยาคม

ปัจจุบันโรงเรียนดอนชัยวิทยาคม เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย  ในปีการศึกษา 2560 มีบุคลากรจำนวนครู 18 คน และจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 244 คน จัดได้ว่าเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36