Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 73750 View view 54.210.61.41 rss feed
 
 ชื่อ :   นายมงคล สิงห์ปัน   ตำแหน่ง :   ผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร   053673687
E - Mail :  
ชื่อ :   นายบุญลือ ดอนชัย   ตำแหน่ง :   ครูชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายงาน   รองผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร   053673687
E - Mail :  boonlue6894@gmail.com
ชื่อ :   นายประจวบ ธรรมเทศ   ตำแหน่ง :   ครูชำนาญการ
ฝ่ายงาน   งานโสตทัศนูปกรณ์  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร   053673687
E - Mail :  
ชื่อ :   นายรัฐเขต เต่านันท์   ตำแหน่ง :   ครูชำนาญการ
ฝ่ายงาน   รองผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศ แผนงาน งบประมาณและประกันคุณภาพการศึกษา  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร   053673687
E - Mail :  ruttaket@gmail.com
ชื่อ :   นายคุณวิทย์ พิงคำขา   ตำแหน่ง :   ครูชำนาญการ
ฝ่ายงาน   งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร   053673687
E - Mail :  
ชื่อ :   นายสมเดช สิงทะนะ   ตำแหน่ง :   ครูชำนาญการ
ฝ่ายงาน   งานทะเบียน  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร   053673687
E - Mail :  
ชื่อ :   นายณัฐวุฒิ วันเงิน   ตำแหน่ง :   ครู
ฝ่ายงาน   งานพัสดุฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร   053673687
E - Mail :  narukjung105@gmail.com
ชื่อ :   นางกนกพร เนตรอนงค์   ตำแหน่ง :   ครูชำนาญการ
ฝ่ายงาน   รองผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักเรียน  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร   053673687
E - Mail :  viossandee@gmail.com
ชื่อ :   นางรตนพร ตุ้ยยวง   ตำแหน่ง :   ครูชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายงาน   งานจัดการศึกษาเด็กเรียนรวม  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร   053673687
E - Mail :  dodee2508@gmail.com
ชื่อ :   นางจีราพร ขำกนก   ตำแหน่ง :   ครูชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายงาน   รองผู้อำนายการกลุ่มงานบริหารวิชาการ  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร   053673687
E - Mail :  khumkanok@gmail.com
ชื่อ :   นางอรุณี ใจกล้า   ตำแหน่ง :   ครูชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายงาน   รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร   053673687
E - Mail :  noy_1611@hotmail.co.th
ชื่อ :   นางสาวสุกัญญา ผกาภิวัฒน์   ตำแหน่ง :   ครูชำนาญการ
ฝ่ายงาน   งานแผนงาน/โครงการและงบประมาณ  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร   053673687
E - Mail :  beau_edu321@hotmail.com
ชื่อ :   นางธมนต์ บุญเรือง   ตำแหน่ง :   ครูชำนาญการ
ฝ่ายงาน   หัวหน้างานพัสดุ  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร   053673687
E - Mail :  
ชื่อ :   นางสาวโชติพิช ดีแก้ว   ตำแหน่ง :   ครูชำนาญการ
ฝ่ายงาน   งานประกันคุณภาพการศึกษาและงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร   053673687
E - Mail :  kungnangnarak99@hotmail.com
ชื่อ :   นางสาวอรวรรณ ทนันชัย   ตำแหน่ง :   ครู
ฝ่ายงาน   งานการเงิน2  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร   053673687
E - Mail :  o.tananchai25@hotmail.com
ชื่อ :   นางพรสวรรค์ ปัญญาแหลม   ตำแหน่ง :   ครูชำนาญการ
ฝ่ายงาน   งานการเงิน 3  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร   053673687
E - Mail :  ploychompoo-pcp@hotmail.com
ชื่อ :   นางสุคนธ์ทิพย์ อย่าลืมดี   ตำแหน่ง :   ครูชำนาญการ
ฝ่ายงาน   หัวหน้างานห้องสมุด  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร   053673687
E - Mail :  sukhonthip9@gmail.com
ชื่อ :   นายศิริศักดิ์ แสนปัญญา   ตำแหน่ง :   ครูอัตราจ้าง
ฝ่ายงาน   งานอนามัยโรงเรียนและโภชนาการ  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร   053673687
E - Mail :  
ชื่อ :   นายมาโนช อรัญญะวงค์   ตำแหน่ง :   ครูอัตราจ้าง
ฝ่ายงาน   งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร   053673687
E - Mail :  manoch.8638@hotmail.com
ชื่อ :   นางสาวมลวิภา เสียงใส   ตำแหน่ง :   เจ้าหน้าที่ธุรการ
ฝ่ายงาน   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร   053673687
E - Mail :  monwipa0112@gmail.com
ชื่อ :   นายสมพงษ์ มณีรัตน์   ตำแหน่ง :   นักการภารโรง
ฝ่ายงาน   กลุ่มงานบริหารทั่วไป  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร   053673687
E - Mail :  
ชื่อ :   นางเครือวัลย์ ดอนชัย   ตำแหน่ง :   แม่บ้าน
ฝ่ายงาน   กลุ่มงานอำนวยการ  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร   053673687
E - Mail :  

 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม
182 หมู่ 5 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000  เบอร์โทรติดต่อ  053-673684
ติดต่อผู้ดูแล ruttaket@gmail.com
Facebook    rss feed

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย NKINFOWEB V3 demo